Onze expertises

Erven & Schenken

De Boer en Verouden - Erven en Schenken

Erven en schenken zijn belangrijke onderwerpen die goed geregeld moeten worden. Een testament kan ervoor zorgen dat jouw wensen met betrekking tot jouw nalatenschap worden nageleefd. Het afwikkelen van een nalatenschap kan complex zijn en daarom is het verstandig om deskundig advies in te winnen. Schenkingen kunnen niet alleen belastingbesparingen opleveren, maar ook zorgen voor financiële steun voor je dierbaren.

Testament

In een testament leg je vast wie je erfgenamen zijn en wie wat krijgt na je overlijden. Een testament is een notariële akte. Maak je geen testament? Dan regelt de wet wie je erfgenamen zijn. Het is in veel gevallen belangrijk om een testament op te stellen, ook als je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of een samenlevingscontract. In een testament kun je namelijk bepalen hoe je wenst dat de nalatenschap wordt verdeeld, wie er voor je kinderen moet zorgen als je er zelf niet meer bent en welke wettelijke erfgenamen eventueel onterfd mogen worden. Voor het afhandelen van jouw nalatenschap benoem je een executeur in je testament.

Heb je al een testament? Dan is het verstandig om eens in de vijf jaar na te gaan of het testament nog aansluit bij jouw wensen en de veranderende regelgeving. Denk aan een nieuwe liefde, kleinkinderen die je graag mee wilt laten delen in de erfenis of een executeur of voogd met wie de relatie inmiddels verwaterd is. Neem contact met ons op voor een gratis check van je testament of maak een vrijblijvende afspraak zodat wij kunnen bekijken of het wenselijk is om een testament op te stellen.

Wil je er ook voor zorgen dat tijdens leven alles goed is geregeld, dan is het van belang een levenstestament op te stellen.

Voogdij

Jullie zijn ouders geworden. Dit is natuurlijk één van de mooiste momenten in jullie leven. Je gaat er natuurlijk niet van uit, maar mocht je komen te overlijden, dan wil je als ouder natuurlijk wel dat je kinderen goed achterblijven. Als je kinderen nog minderjarig zijn, zal een voogd over hen worden benoemd. Regel je niets en kom je te overlijden, dan bepaalt de rechter wat er met je kinderen gebeurt. Dit is een onzekere periode voor de nabestaanden en kost tijd. Wij raden aan dit te voorkomen en een voogd op te nemen in je testament. Zo zorg je ervoor dat jij en je nabestaanden weten waar je kind na je overlijden terechtkomt.

Afwikkelen nalatenschap / verklaring van executele of een verklaring van erfrecht

Een naaste is overleden. Er moet veel geregeld worden. Het maken van (fiscale) keuzes, aangifte erfbelasting en verdeling van de erfenis. Instanties vragen om een verklaring van executele of een verklaring van erfrecht.

Een verklaring van executele of een verklaring van erfrecht wordt opgesteld door een notaris. Met deze verklaring kun je een bankrekening deblokkeren of een levensverzekering uit laten betalen. Met een verklaring van erfrecht verander je de tenaamstelling van de woning, zodat de overledene niet meer als eigenaar bij het Kadaster staat geregistreerd.

Ben je executeur, dan komt er veel verantwoordelijkheid op jouw schouders te liggen. Dan is het fijn als je geholpen wordt bij de afwikkeling van de nalatenschap. Je hoeft de moeilijke keuzes niet alleen te maken. Bepaalde zaken kun je aan ons overlaten. Is de nalatenschap meer complex, dan helpen wij jou ook graag. Is het contact tussen de erfgenamen niet goed of wonen de erfgenamen in het buitenland? Schakel ons gerust in. Je bepaalt zelf welke zaken je zelf doet of liever uit handen geeft.

Estate planning

Je hebt een groot vermogen en wilt de zekerheid dat jouw (klein)kinderen daar ook optimaal van kunnen genieten. Dit regel je door middel van estate planning. Met estate planning wordt je vermogen op een fiscaal voordelige manier overgedragen aan de volgende generatie.

Een goede planning begint op tijd. Samen kijken wij naar je wensen en de mogelijkheden. Misschien bespaar je erfbelasting door je huwelijkse voorwaarden te wijzigen, of wil je alvast een deel van je vermogen schenken. Heb je een onderneming, dan komt de mogelijkheid van belastingvriendelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten aan de orde. De accountant, bankier of fiscalist wordt natuurlijk ook in deze planning betrokken.

Je wensen staan bij estate planning centraal. Het doel is ook je erfgenamen duidelijkheid te verschaffen in het geval je komt te overlijden. Als je dat wenst, kunnen we ook nu al jouw planning met je kinderen bespreken. Dit geeft rust en duidelijkheid, voor zowel jou als voor jouw erfgenamen. Als je tijdens jouw leven al vermogen naar jouw kinderen wilt laten overgaan, worden de kinderen vanzelfsprekend direct al betrokken. Ook dan wordt op een heldere manier uitgelegd wat en waarom wij zaken aan het regelen zijn.

Schenken

Schenken kan op verschillende manieren. Je bepaalt zelf wat je schenkt, bijvoorbeeld waardevolle spullen, aandelen in een onderneming, geld of een schenking op papier. Daarnaast bepaal je ook aan wie je schenkt, denk aan een geldbedrag aan je kind voor de aanschaf van een koopwoning of een schenking aan een goed doel.

Het is belangrijk dat deze schenking wordt vastgelegd in een notariële akte. Het biedt duidelijkheid aan de ontvanger van de schenking en aan je nabestaanden. Aan de schenking kunnen ook nog allerlei voorwaarden worden verbonden, namelijk de leeftijd waarop je (klein)kind het geld ontvangt of wat er met de schenking gebeurt als de ontvanger gaat scheiden.

Het vastleggen van de schenking in een notariële akte kan een belastingvoordeel opleveren. Bij een schenking op papier, schenk je vermogen dat bijvoorbeeld vast zit in je woning. Een dergelijke schenking heeft tot gevolg dat je vermogen verkleint, waardoor je erfgenamen bij jouw overlijden minder erfbelasting verschuldigd zijn.

Levenstestament

Een levenstestament is een juridisch document dat van kracht is tijdens leven. Het is bedoeld voor situaties waarin je zelf niet meer in staat bent om te handelen en wilsonbekwaam bent geraakt, bijvoorbeeld door dementie, een andere ziekte of een ernstig ongeluk (je raakt in coma). In een levenstestament kun je iemand aanwijzen die namens jou handelt en je belangen behartigt. Dit kan betrekking hebben op financiële zaken, medische beslissingen en zelfs persoonlijke wensen, zoals de zorg voor de huisdieren. Een levenstestament moet worden vastgelegd door de notaris en wordt daarna in het Centraal Levenstestamentenregister geregistreerd.

Het is een geruststellende gedachte dat een door jou gekozen persoon, waarin je alle vertrouwen hebt, namens jou mag optreden als je door omstandigheden niet meer kunt handelen. Je kunt ook een levenstestament maken als je bepaalde zaken niet zelf meer wilt regelen en het prettiger vindt dat een ander dat voor je doet. Een levenstestament is overigens niet alleen van belang voor oudere mensen, maar ook voor jongeren, ondernemers en personen met vermogen in het buitenland. Ook als je getrouwd bent of al langere tijd samenwoont, kan het raadzaam zijn om een levenstestament op te stellen. Het is namelijk een misverstand dat echtgenoten of samenwoners elkaar automatisch kunnen vertegenwoordigen. Voor bepaalde zaken, zoals de verkoop van een gezamenlijke woning, zal in geval van het ontbreken van een levenstestament toestemming moeten worden gevraagd van de kantonrechter. Door een levenstestament op te stellen, behoud je zelf de regie en worden zaken volgens jouw wensen geregeld.

Wij helpen je graag verder

Bel ons op 030 637 12 13 of mail naar fr@deboer-verouden.nl

Relaties

De Boer en Verouden - Relaties

Het leven zit vol belangrijke gebeurtenissen, zoals samenwonen, trouwen, kinderen krijgen, scheiden, overlijden en ziekte. Bij deze momenten willen we niet voor verrassingen komen te staan. Daarom is het essentieel om juridisch alles goed te regelen. Familierecht is een complex onderdeel van ons werk, maar met een persoonlijke aanpak kunnen we de beste adviezen geven en ervoor zorgen dat alles juridisch goed is ingericht.

Samenlevingsovereenkomst

Een mooie stap in het leven: jullie gaan samenwonen. Je kunt gewoon met elkaar samenwonen zonder een samenlevingsovereenkomst met elkaar te hebben, maar er zijn voldoende redenen te bedenken waarom een contract wel raadzaam is en soms ook noodzakelijk. De wet heeft niets geregeld voor samenwoners, dus als je wel afspraken wilt maken is het verstandig om deze schriftelijk vast te leggen. Hierdoor ontstaat duidelijkheid voor jullie beiden en daarnaast heeft het vastleggen ook voordelen. Een samenlevingsovereenkomst biedt de mogelijkheid om afspraken te maken over bezittingen, gezamenlijke kosten en zelfs wat er moet gebeuren in het geval jullie besluiten uit elkaar te gaan.

In een samenlevingsovereenkomst kun je elkaar niet tot erfgenaam benoemen. Als je wel wilt dat je partner van jou erft bij overlijden, dan moet je een testament opstellen. In een samenlevingsovereenkomst kun je wel met elkaar afspreken dat gezamenlijke bezittingen na het overlijden van een van jullie toekomt aan de ander. Bij het gezamenlijk kopen van een woning is het aangaan van een samenlevingsovereenkomst dus van belang.

Trouwen of geregistreerd partnerschap

Veel mensen kiezen ervoor om hun relatie officieel te maken door te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Sinds 1 januari 2018 is een nieuwe wet ingetreden waardoor je niet meer in algehele gemeenschap van goederen met elkaar bent getrouwd, maar in een beperkte gemeenschap van goederen. Dat laatste betekent dat alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaan, van beide partners zijn. Er zijn echter uitzonderingen voor erfenissen en schenkingen, die nog steeds eigendom blijven van de ontvanger, tenzij anders is aangegeven.

Het is mogelijk om zelf te bepalen wat wel en niet gezamenlijk is door huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden op te stellen. Wij adviseren jullie graag over de beste aanpak, rekening houdend met jullie persoonlijke situatie en wensen.

Wij helpen je graag verder

Bel ons op 030 637 12 13 of mail naar fr@deboer-verouden.nl

Huis & Hypotheek

De Boer en Verouden - Huis en Hypotheek

Levering en hypotheek

Je hebt een nieuwe woning gekocht. Gefeliciteerd! Het kopen van een woning is een belangrijk moment in je leven en van belang om goed te regelen. Om eigenaar te worden, moet er na het tekenen van de koopovereenkomst nog een notariële akte van levering worden opgesteld. Deze akte van levering wordt ondertekend bij de notaris en na inschrijving in het Kadaster ben je officieel eigenaar van de woning.

Vaak is er ook een hypotheekakte nodig wanneer je een lening aangaat voor de aankoop van een huis. Deze akte geeft de geldverstrekker (vaak een bank) zekerheid dat je aan jouw verplichtingen voldoet.

Hypotheek oversluiten

Het kan zijn dat je een hypothecaire lening hebt afgesloten toen de rente nog wat hoger stond. In dat geval kan het aantrekkelijk zijn om je lening over te sluiten bij een andere bank. Dit kan een aanzienlijke besparing opleveren. Als je besluit je hypotheek over te sluiten, dan zal de notaris een nieuwe hypotheekakte opstellen en laten inschrijven in het Kadaster. Daarnaast zal de notaris ook de oude hypotheek doorhalen, zodat je alleen nog verantwoordelijk bent voor de nieuwe hypotheek.

Doorhaling hypotheek

Bij de verkoop van een huis, het oversluiten van een hypotheek of wanneer een hypotheek is afgelost, moet de hypothecaire inschrijving worden verwijderd uit het Kadaster. Dit proces wordt doorhalen of royeren van een hypotheek genoemd. De notaris zal deze doorhaling voor jou regelen aan de hand van een royementsakte.

Verdeling woning bij echtscheiding

Bij een echtscheiding is het vaak noodzakelijk om de gemeenschappelijke goederen te verdelen. De verdeling van de meeste goederen kan in onderling overleg plaatsvinden. Voor de verdeling van een woning is de tussenkomst van een notaris vereist. In een akte van verdeling wordt de woning toegedeeld aan een van de ex-partners en wordt de eventuele over- of onderwaarde verdeeld. Het is van belang dat beide ex-partners de akte van verdeling bij de notaris ondertekenen, zodat uitvoering wordt gegeven aan de afspraken opgenomen in het echtscheidingsconvenant.

Vaak is er een hypotheek of geldlening verbonden aan de (gezamenlijke) woning. In de akte van verdeling wordt ook vermeld dat degene die de woning overneemt ook de geldlening/hypotheek overneemt en verantwoordelijk wordt voor de lasten. Dit laatste vereist medewerking van de bank. Wij helpen jullie hier graag bij.

Wij helpen je graag verder

Bel ons op 030 637 12 13 of mail naar og@deboer-verouden.nl

Ondernemen

Ben of word je ondernemer?

Dan kun je bij ons terecht voor gedegen juridisch advies op het gebied van ondernemingsrecht. Of je nu aan het begin staat van jouw onderneming of deze juist wilt beëindigen. Wij kunnen assisteren bij verschillende activiteiten op het gebied van ondernemingsrecht in de meest ruime zin, te denken valt aan:

N

het oprichten van een BV of een NV

N

het oprichten van een stichting (als investeringsvehikel of administratiekantoor)

N

het oprichten van een goed doel of ANBI stichting en vereniging

N

het inbrengen van bestaande ondernemingen (eenmanszaak, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschappen) in BV’s (geruisloos of niet geruisloos)

N

het aangaan van samenwerkingsverbanden en het inrichten van statuten van rechtspersonen

N

de verkoop en levering van aandelen

N

de uitgifte van (nieuwe) aandelen

N

het opzetten van een werknemersparticipatie

N

het certificeren van aandelen

N

het schenken van aandelen en certificaten

N

het begeleiden van een (grensoverschrijdende) juridische fusie en/of splitsing

N

het begeleiden van een omzetting (bijvoorbeeld van een NV in een BV)

N

het ontbinden van jouw onderneming en de bijbehorende registratie bij de KvK

N

het verzorgen van de UBO registratie bij het UBO register.

Wij helpen je graag verder

Wij beschikken over de benodigde kennis om op deze en andere ondernemingsrecht gerelateerde onderwerpen te adviseren.
Neem telefonisch contact op met ons via
030 637 12 13 of mail naar info@deboer-verouden.nl

Stichting & Vereniging

De Boer Verouden Notaris - Stichting en Vereniging

Wij hebben ervaring met het opstellen van statuten voor stichtingen en verengingen en kunnen je adviseren bij het opstellen van de oprichtingsakte en het inrichten van de statuten.

Stichting

Een stichting kan alleen maar rechtsgeldig worden opgericht door een notaris. In de statuten wordt onder andere vastgelegd de naam van de stichting, de plaats van vestiging en het doel. Een stichting heeft een bestuur (bestaande uit ten minste één bestuurder), eventueel een raad van commissarissen, maar in ieder geval geen leden. Je kunt ook een stichting oprichten met uiteindelijk als doel om een ANBI-status aan te vragen. Wij zorgen er dan voor dat de statuten voldoen aan de vereisten die zijn gesteld door de Belastingdienst en kunnen je verder (laten) assisteren bij de aanvraag van de status. Stichtingen hoeven niet altijd een ideëel doel na te streven. Wij begeleiden ook bij het opstellen van stichtingen die dienen als ‘familiestichting’, een administratiekantoor ten behoeve van werknemers of als doel om verschillende investeerders te bundelen.

Vereniging

Een vereniging wordt bij voorkeur opgericht door een notaris. De vereniging heeft in dat geval volledige rechtsbevoegdheid en kan op eigen naam rechtshandelingen aangaan, waardoor bestuurders in beginsel niet aansprakelijk zijn. Een vereniging wordt opgericht door ten minste twee leden. In de statuten wordt onder andere vastgelegd de naam van de vereniging, de plaats van vestiging en het doel. Een vereniging heeft ten minste twee organen: het bestuur en de algemene ledenvergadering. De statuten regelen de verhouding tussen deze twee organen. Wij hebben diverse verenigingen begeleid: van sportclubs tot politieke partijen en kerkelijke organisaties.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR): Moeten stichtingen en verenigingen hun statuten aanpassen?

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) ingegaan die kort gezegd bepaalt dat er nieuwe regels gaan gelden voor de verdeling van taken binnen verenigingen en stichtingen. Ook zijn de regels voor het bestuur verscherpt. Bij de eerst volgende aanpassing van de statuten van een bestaande stichting of vereniging moeten de statuten in lijn met de voorschriften uit de wet worden gebracht (denk aan een verplichte regeling voor ontstentenis of belet van bestuurders of commissarissen, ook mogen de statuten niet meer bepalen dat één bestuurder meer stemmen mag uitbrengen dan de overige bestuurders tezamen). Dit kan een mooie gelegenheid zijn om de rest van de statuten ook eens tegen het licht te houden. Sluiten deze nog aan of kunnen andere zaken wellicht beter geregeld worden?

Wij helpen je graag verder

Neem telefonisch contact op met ons via 030 637 12 13 of mail naar info@deboer-verouden.nl

Handtekeningen

Handtekeningen legaliseren

Notarissen en (buitenlandse) instanties kunnen vragen jouw handtekening op een document te laten legaliseren, zodat zij zeker weten dat jij degene bent die het document heeft ondertekend. Wij kunnen je helpen bij het legaliseren van jouw handtekening en indien nodig ook nog een verklaring afgeven over jouw bevoegdheid om namens een rechtspersoon te tekenen. Daarnaast kunnen wij de documentatie voorzien van een beëdigde vertaling en apostille van de rechtbank, indien hierom wordt gevraagd. Neem voor het legaliseren van een document contact met ons op.

Spaanse volmachten

Mocht je onroerend goed in het buitenland willen kopen of verkopen dan is een notariële volmacht raadzaam of vereist. Ook als je andere zaken hebt die in het buitenland spelen dan kan de gevolmachtigde beter aan de slag met een volmacht die door een notaris gelegaliseerd is. Voor buitenlandse volmachten kun je ook bij ons terecht. Daarbij is Trilce Renssen gespecialiseerd in het opstellen en/of legaliseren van Spaanse volmachten, bijvoorbeeld voor de aankoop van een (tweede) woning of de aanvraag van een NIE-nummer. Wij spreken de Spaanse taal en kunnen het contact met de betreffende Spaanse notaris of advocaat gemakkelijk verzorgen.

Wij helpen je graag verder

Bel ons op 030 637 12 13 of mail naar info@deboer-verouden.nl